El titular de la pàgina web www.casavicens.org (el “Web”) és CASA VICENS-GAUDÍ, SAU, (“CASA VICENS”) i les seves dades d’identificació són les següents:

Domicili social: C/ Carolines, 20-26 08012 Barcelona

CIF: A-86825791

Correu electrònic: press@casavicens.org

Telèfon: (+34) 932 711 064

Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 44409, foli 96 i full número B-455.285

Accés al Web

Les Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i la utilització del Web que CASA VICENS posa a disposició dels usuaris d’internet amb la finalitat de facilitar-los informació relativa a CASA VICENS, els seus productes i/o serveis.

L’accés i la utilització del Web per part de l’usuari comporten l’acceptació d’aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús. En conseqüència, li preguem que llegeixi atentament les Condicions Generals d’Accés i Ús quan es proposi utilitzar el Web, ja que podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no s’accepten aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús, preguem que s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

Utilització del Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació relativa als productes i/o serveis que contingui, amb total subjecció a la normativa aplicable i a les Condicions Generals d’Accés i Ús.

Així mateix, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que n’impedís, de qualsevol manera, la normal utilització i/o el funcionament.

S’informa l’usuari que, en el cas que incompleixi les Condicions Generals d’Accés i Ús, o qualsevol altre dels termes i les condicions recollits al Web, CASA VICENS es reserva el dret a limitar, suspendre i/o acabar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte, en qualsevol moment i sense previ avís.

CASA VICENS s’esforça per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los, i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. No obstant això, CASA VICENS no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

CASAS VICENS es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions, supressions i/o actualitzacions sobre la informació continguda al Web, així com la seva configuració o presentació.

Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que es pugui fer de qualsevol informació que conté, es fan sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

CASA VICENS no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda al Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers que no són CASA VICENS, incloent-hi, però sense limitar-s’hi, els productes en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics, i tampoc serà responsable dels danys que poguessin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència i/o defecte en les comunicacions.

Addicionalment, CASA VICENS no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el softwareo hardwarede l’usuari que es derivi de l’accés al Web.

CASA VICENS tampoc serà responsable de la informació enviada per l’usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que pugui lesionar drets de tercers. En el moment que es tingui coneixement efectiu que conté dades com les referides anteriorment, CASA VICENS es compromet a actuar amb diligència per retirar-les o fer-ne impossible l’accés.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que CASA VICENS pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les Condicions Generals d’Accés i Ús, o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del Web.

Xarxes socials

CASA VICENS disposa de perfils en algunes xarxes socials (com, per exemple, Facebook, Twitter i Instagram), amb la finalitat d’informar sobre els seus productes i/o serveis.

Els usuaris que s’adhereixin a algun dels perfils oberts per CASA VICENS a les xarxes socials han de respectar i complir els termes i les condicions de la xarxa social de què es tracti.

CASA VICENS podrà dur a terme les actuacions següents:

  • Accedir a la informació pública del perfil d’usuari.
  • Enviar missatges individuals a través dels canals de la xarxa social, quan estiguin permesos.
  • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es mostraran en el perfil de l’usuari.

CASA VICENS es reserva el dret a realitzar concursos, promocions i/o sortejos a través dels seus comptes a les xarxes socials i en els quals podran participar els usuaris que estiguin adherits als seus perfils.

Publicitat

CASA VICENS podrà incloure al Web continguts publicitaris i/o patrocinis de tercers.

Els anunciants i patrocinadors seran els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al Web compleix íntegrament amb la legislació que es pugui aplicar en cada cas.

En conseqüència, CASA VICENS no serà responsable de qualsevol error, inexactitud i/o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

Política en matèria d’enllaços (links)

  1. a) Enllaços amb el Web

 Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web (“Lloc Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web, o un emmarcat amb aquest, hauran d’obtenir necessàriament el consentiment previ i per escrit de CASA VICENS.

En cap cas, l’autorització atorgada per CASA VICENS significa que avali, promocioni, garanteixi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Lloc Enllaçant ni que sigui responsable del seu contingut.

El Lloc Enllaçant haurà de complir amb la legislació vigent i no podrà, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers, que siguin il·lícits i/o nocius (violents, racistes, denigrants, etc.), i/o que resultin inapropiats o no pertinents en relació amb els productes i/o serveis de CASA VICENS.

En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes esmentats anteriorment, CASA VICENS procedirà, de manera immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Lloc Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç.

  1. b) Enllaços amb altres llocs web

Al Web es poden incloure diferents enllaços que permeten a l’usuari accedir a altres llocs web (“Llocs Enllaçats”).

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de CASA VICENS amb les manifestacions, els continguts i/o els serveis proporcionats a través dels Llocs Enllaçats.

En conseqüència, CASA VICENS no es fa responsable del contingut, les condicions d’ús, les polítiques de privacitat i altres condicions dels Llocs Enllaçats, i l’usuari és l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que hi accedeixi i els faci servir.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual, dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.) (els “Continguts”), la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de CASA VICENS o, si escau, dels seus llicenciants.

Els signes distintius inclosos al Web són titularitat de CASA VICENS o dels seus llicenciants. Així mateix, el nom de domini www.casavicens.org, en el qual està allotjat el Web, és titularitat de CASA VICENS.

Mitjançant aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús, es prohibeix expressament a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzada expressament del Web, els seus Continguts i/o els signes distintius i noms de domini titularitat de CASA VICENS.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els danys i perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de CASA VICENS, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin i a les responsabilitats que, si és el cas, se’n derivin.

L’ús del Web per l’usuari no suposa la cessió al seu favor per part de CASA VICENS de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

Protecció de dades personals

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris del Web es regulen a la Política de Privacitat.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals d’Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, i les clàusules romandran vigents en tota la resta, sense incloure aquesta disposició o la part d’aquesta que en resulti afectada.A aquests efectes, les Condicions Generals d’Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia.

Legislació aplicable i jurisdicció

L’accés i la utilització del Web es regiran i s’interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de les Condicions Generals d’Accés i Ús, els Jutjats competents seran els que disposin la normativa legal aplicable.